Polityka prywatności | Centrum Uroda - Medycyna Estetyczna, kosmetologia Wrocław

Polityka prywatności

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowny Panie/Szanowna Pani!
Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Ze względu na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.
CZYTAJ WIĘCEJ

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Lelonkiewicz, z siedzibą we Wrocławiu (50 – 421) przy ul. Szybkiej 1E/A.

Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?
Informujemy, że Pan/Pani może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e‑mail: iod@crplegal.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby 50 – 421 Wrocław, ul. Szybkiej 1E/A.

Jakie są cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu zawarcia z nami umowy i rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pani/Pana usług medycznych/kosmetologicznych, na podstawie Pana/Pani zgody;
 • w celu wykonania zawartej z nami przez Panią/Pana umowy oraz świadczenia na rzecz Pani/Pana usług medycznych/kosmetologicznych, a także wypełnienia obowiązków prawnych z tym związanych, takich jak wystawienie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
 • na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.

Jakie kategorie danych przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu),
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (PESEL, NIP – w przypadku żądania faktury),
 • dane dotyczące zdrowia fizycznego (ciąża/karmienie piersią, uczulenia, zażywane leki, choroby przewlekłe, chemioterapia, szczepienia, opryszczki, rozrusznik serca, metalowe implanty, spirala),
 • dane dotyczące ryzykownych sytuacji oraz zachowań (wykonanie tatuażu, wizyta u stomatologa/fryzjera).

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?
Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: pracownikom i współpracownikom, którzy mają dostęp do danych osobowych w związku z wykonywanymi obowiązkami, jak również dla celów kontaktowych (w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawnicze).
Dostęp do dokumentacji medycznej będą posiadać:

 • osoby wykonujące zawód medyczny,
 • inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Czy przekażemy Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Pani/Pana dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem umowy i/lub świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług, nie krócej jednak niż wynika to z przepisów prawa dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych.
Dane zawarte w dokumentacji medycznej przetwarzane będą przez okresy wskazane w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli;

 • ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna/ien Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pana prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pana zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Polityka Plików Cookies

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
2. Strona uroda.in używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez stronę uroda.in również do celów:
-statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
-prezentacji reklam na serwisach – w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,
4. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
5. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu uroda.in

[easy-contactform id=422]